soma
"" "

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
* * *
=
= !
=
=
=
=
=
=
=
=
= !
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=